അഞ്ചാം മണി...  

Posted by Seek My Faceകുവൈറ്റില്‍ നിന്നും...തണുപ്പ് സമയമായതിനാല്‍ നേരത്തെ ഇരുട്ടും...ആകാശത്തിലെ നിറമാറ്റം മനോഹരമായി തോന്നി...അങ്ങനെ ക്ലിക്കിയത് .....

This entry was posted on 10:52 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

4 comments

ചിത്രത്തിലെ നിറവും രാത്രിയുടെ ആഗമനവും എന്തു കൊണ്ടോ മനസ്സിൽ ഒരു ശോക രാഗം പെയ്യിക്കുന്നു.

കൊള്ളാം ക്ലിക്കിയ മനോഹാരിത

Anonymous  

adipolito.........