നക്ഷത്രതിളക്കം....  

Posted by Seek My Face

ഇടയിലൂടെ ഒരു പ്രകാശവലയം...

This entry was posted on 2:02 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

പ്രകാശം പുറത്തേക്കെത്തി ഈ ലോകം പ്രകാശമാനമാകട്ടെ......