പൂക്കാലം വന്നു.....  

Posted by Seek My Face

ഈ പൂവിന്റ്റെ പേരു പറയാമോ ....

ജലാശയത്തില്‍ തനിയെ....  

Posted by Seek My Face

ഇരക്കായി....

ചുഴിയോ...കുഴിയോ...  

Posted by Seek My Face

അറിയാതെ ഇതിലെ വന്നാല്‍...

ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നും...  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റിലെ കാഴ്ച....

മണലിലെ മാണിക്യം...  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റിലെ ഒരു കാഴ്ച....

ഒന്ന് പിടിച്ചൊട്ടു മാഷേ...  

Posted by Seek My Face

ഞാന്‍ ആരാ മോള്‍....

ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ ഞാന്‍ റെഡി...  

Posted by Seek My Face


എല്ലാവര്ക്കും ഓണാശംസകള്‍....