അരയെന്നങ്ങളുടെ ലോകം ....  

Posted by Seek My Face

ചാറ്റല്‍ മഴയെത്തു ...  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും ....ഒരു ചെറു മഴയെത്തു റോഡില്‍ കണ്ടത് .....