ചാറ്റല്‍ മഴയെത്തു ...  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും ....ഒരു ചെറു മഴയെത്തു റോഡില്‍ കണ്ടത് .....

This entry was posted on 11:35 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

5 comments

Anonymous  

nice shot....

sheriffkottarakara  

അപ്പോൾ വലിയ മഴ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി?!!

ഒരു ചാറ്റല്‍ മഴ കൊണ്ടുണ്ടായ സ്ഥിതി ആണോ ഈ കാണുന്നത്..........