പൂവാലന്‍ അസോസിയേഷന്‍...  

Posted by Seek My Face

ഞങ്ങളില്‍ ഒന്നിനെ തൊട്ടുകളിച്ചാല്‍ .....

സമുദ്രപ്രക്ഷോഭം...  

Posted by Seek My Face


കടല്‍ നിരപ്പിലെ വിസ്മയകഴ്ച്ച.....

കണ്ണുംകണ്ണും തമ്മില്‍തമ്മില്‍ കഥ....  

Posted by Seek My Face

അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങനെ ആശ തീരും...നമ്മടെ...

കുവൈറ്റ്‌ അക്വേറിയം...  

Posted by Seek My Face

അന്ന് രക്ഷപെട്ടത് ഓര്‍മയില്ല...ഇനി ആ വഴിക്ക് പോവില്ല...!!!

ആരാ അവിടെ...!  

Posted by Seek My Face

ആണ്ടു വിളിക്കുന്നു‌...മൂന്നിനേം കൊണ്ട് പോന്നത് കണ്ടു കാണും...

മയൂരദ്രെശ്യം...  

Posted by Seek My Face

മയിലാടും കുന്നിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച....

വിടര്‍ന്ന പൂവും,വിടരുന്ന മൊട്ടുകളും...  

Posted by Seek My Face

വിടരുന്നു...വിടര്‍ന്നു...ഇനി...!