വിടര്‍ന്ന പൂവും,വിടരുന്ന മൊട്ടുകളും...  

Posted by Seek My Face

വിടരുന്നു...വിടര്‍ന്നു...ഇനി...!

This entry was posted on 8:37 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

3 comments

ഒരു ദിനം വളരും ഒരു ദിനം കൊഴിയും ഓരോ ശക്തിയും മണ്ണില്‍ !

കൊള്ളാം തുടരട്ടെ പോസ്റ്റുകൾ

ഒരു പ്രണയപുഷ്പം...