ജലാശയത്തില്‍ തനിയെ....  

Posted by Seek My Face

ഇരക്കായി....

This entry was posted on 2:59 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

4 comments

കൊള്ളാം..പക്ഷേ ഒരു പോരായ്മ തോന്നി വ്യക്തത പോരാ

ചിത്രത്തിനു തീരെ ഷാർപ്‌നെസ് ഇല്ല എന്നു തോന്നി. ഫ്രെയിമിന്റെ ചെരിവും ശ്രദ്ധിക്കുക.