നിനക്കാത്ത നേരത്ത്....  

Posted by Seek My Face


കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും .... പനഓലകളുടെ പടമെടുത്തു കളിക്കുമ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ ഒരു ക്ലിക്ക് ....

This entry was posted on 10:00 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .