ചാറ്റല്‍ മഴയത്ത് നനയുന്ന കുട്ടിക്കാനം  

Posted by Seek My Face
ഒരു മഴക്കാലം ---- എന്റെ നാട്

This entry was posted on 3:53 AM and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

5 comments

Welcome to the new world of friendship .. do well

ഈ ചിത്രം അല്പംകൂടി വലിയ സൈസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാണുവാൻ ഭംഗിയായിരുന്നേനെ.

Anonymous  

enthu resama mashe

Anonymous  

ehthevidaa kuttikanam